MISSIE & VISIE

 

De SLOEP hanteert een eigen visie omtrent opvoedingsondersteuning, kansarmoede en de manier van werken met kansarme gezinnen (integraal, laagdrempelig, krachtgericht…).  Deze visie is, in relatie tot de steeds veranderende maatschappelijke realiteit en veranderende wetenschappelijke inzichten, steeds in ontwikkeling:

 

De doelgroep van De SLOEP vzw bestaat uit kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar of tot 6 jaar in geval het om niet-schoolgaande kinderen gaat en kansarme zwangere gezinnen uit de regio Gent 3. De kansarme gezinnen bestaan uit een ruime maar gedifferentieerde groep gezinnen die beantwoordt aan de definitie en criteria zoals gehanteerd binnen Kind & Gezin. In essentie gaat het om gezinnen die omwille van een meervoudige problematiek dreigen uit de boot vallen en waarbij de ontwikkelingskansen van kinderen bedreigd worden. Het gaat om een zeer diverse groep: kansarme gezinnen, multiprobleemgezinnen, vluchtelingen, mensen zonder papieren,… allen met vragen rond de opvoeding en gezondheid van hun kinderen.

 

OPVOEDING
 

1. Opvoedingsondersteuning binnen De SLOEP

Opvoedingsondersteuning is een van de kerntaken van De SLOEP. De ondersteuning richt zich op specifieke, maatschappelijk kwetsbare groepen: kansarme (allochtone en autochtone) gezinnen, vluchtelingen, gezinnen zonder geldige verblijfspapieren, alleen-staande ouders… allen met vragen rond de opvoeding en gezondheid van kinderen. We werken tevens buurtgericht.

 

Samenvattend gesteld streeft De SLOEP naar integrale en laagdrempelige preventieve ondersteuning rond opvoeding voor kansarme gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar of tot 6 jaar in geval het om niet-schoolgaande kinderen gaat en kansarme zwangere gezinnen uit de regio Gent 3.

 

Enkele krachtlijnen binnen de visie op opvoeding

 

  • Opvoeding… een zichzelf regulerend proces

De SLOEP gaat uit van de aanname dat opvoeding een proces is dat zichzelf reguleert: ouders weten intuïtief goed om te gaan met hun kinderen. Ze groeien in hun rol als opvoeder en vertonen meestal de juiste aanpak in verschillende opvoedingssituaties. Dit heeft niet alleen te maken met de natuurlijke kwaliteiten die men heeft als opvoeder, maar ook met het feit dat kinderen hun ouders als het ware uitdagen om hun aanpak af te stemmen op wat zij op dat moment nodig hebben.

Opvoeding zien we als een proces dat zich afspeelt tussen een kind en de opvoedingsverantwoordelijken. De opvoeding vindt hoofdzakelijk plaats in het (kern)gezin, maar gebeurt evenzeer in bredere familiale verbanden. Het opvoedproces wordt beïnvloed door een wisselwerking van factoren. Concreet gaat het bv. om de kenmerken van een kind (bv. zijn temperament, ontwikkelingsnoden), kenmerken van de ouder (bv. zijn/haar persoonlijkheid, opvoedingsgeschiedenis, bepaalde ‘culturele’ opvattingen over opvoeden, opvoedingsvaardigheden) en de context waarin de opvoeding plaatsvindt (partnerrelatie, buurt, maatschappij).    

 

In De SLOEP hebben we veelal met gezinnen te maken bij wie het opvoedproces vaak op een negatieve manier beïnvloed wordt door de context. Bij veel van onze gezinnen is de draaglast veel groter dan de draagkracht waardoor het opvoedproces uit balans geraakt is. De SLOEP is er om samen met de ouder en zijn of haar omgeving het evenwicht in de opvoeding te versterken, te herstellen of terug in balans te brengen. Vaak dienen we hiervoor eerst te werken met de gezinnen rond de contextfactoren, vooraleer ouders klaar zijn om te praten over (problemen in de) opvoeding.

 

  • Respect voor de culturele eigenheid van onze gezinnen

 

Hoewel opvoeding een persoonlijke aangelegenheid is en verschilt van gezin tot gezin, zijn er steeds gemeenschappelijke overtuigingen terug te vinden over opvoeding binnen eenzelfde cultuur. We respecteren deze verschillende overtuigingen over opvoeding en proberen deze zaken (genderbewust opvoeden, rol van de schoonouders binnen opvoeding, verschillende ouderschapstijlen, invloed van het geloof…) expliciet bespreekbaar te stellen.

Veel van onze gezinnen bevinden zich in de realiteit van het opvoeden tussen twee culturen. Dit gegeven (en de hiermee gepaard gaande moeilijkheden en mogelijkheden) pogen we eveneens bespreekbaar te stellen met onze ouders.

 

  • Uitgaande van de kwaliteiten in het opvoedingsproces

In De SLOEP gaan we ervan uit dat de ouders (en andere ouderfiguren) dé deskundigen zijn in het opvoedingsproces. In onze ondersteuning proberen we dan ook samen met de ouders te zoeken naar krachten binnen de opvoeding (wat goed lukt) en aan te sluiten bij de mogelijkheden van onze ouders. We proberen het zelfoplossend vermogen van ouders aan te spreken en aan te wakkeren, eerder dan voor te schrijven hoe het moet. Op die manier proberen we de competentie en draagkracht van ouders te versterken.

 

3. Concrete dienstverlening inzake opvoedingsondersteuning

In De SLOEP proberen we ouders te ondersteunen in de opvoeding aan de hand van praktische hulp, info en voorlichting, een gesprek, groepsgesprekken, ondersteuning, (praktisch) advies of hulp.

 

4. Expertiseontwikkeling rond opvoedingsondersteuning binnen het team

Opvoedingsondersteuning vereist een aantal basiscompetenties van de medewerkers. Een gedegen basiskennis hebben over pedagogiek, over belangrijke literatuur en tendensen binnen opvoedingsondersteuning (bvb. het toenemend belang van ‘evidence based’ werken binnen opvoedingsondersteuning) over ontwikkelingsfasen van kinderen, over opvoedingstaken van ouders en over opvoedingsondersteuning zijn onontbeerlijk. Vervolgens is een kennis van de verschillende methodieken die kunnen gebruikt worden bij opvoedingsondersteuning (groepswerkingsmethodieken, maar ook methodieken bij individuele ondersteuning) een voorwaarde. Ook vinden we het zeer belangrijk om een goed zicht te hebben op andere opvoedingsondersteunende partners die werkzaam zijn met dezelfde doelgroep.

 

Om onze kennis en expertise inzake de thema’s rond opvoeding te ontwikkelen, hebben de individuele medewerkers de kans om opleidingen, trainingen en vormingen hierrond te volgen. Een vorming rond pedagogische advisering, een postgraduaat rond het werken met gezinnen met opvoedingsproblemen, een vorming rond verschillende opvoedings-methodieken (zoals pedagogische advisering) zijn voorbeelden van opleidingen die binnen ons team al gevolgd werden. Deze kennis wordt door de individuele medewerker uiteraard gedeeld met de andere teamleden. Tevens doen we hiervoor een beroep op de kennis en expertise van andere diensten inzake opvoedingsthema (bv. De Opvoedingswinkel, Comité Bijzondere Jeugdzorg, …)

 

Naast dit up-to-date houden van kennis organiseren we met het team regelmatig visiedagen rond verschillende opvoedingsthema’s. Op die manier komen we tot een gemeenschappelijk gedragen visie en aanpak in onze ondersteuning.

 

DIVERSITEIT

Gezinnen beschouwen we in de diversiteit waarin deze zich vandaag aandienen: twee- oudergezinnen, één-oudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen in verschillende fases van migratie, gezinsleden die tijdelijk gescheiden leven van vader, moeder, kind(eren) omdat ze wegens omstandigheden in verschillende landen wonen, … Deze gezinnen vertonen ook een diversiteit in taal, gebruiken en gewoontes, in omgangsvormen, in religie, in kansen en mogelijkheden, in socio-culturele positie… In De SLOEP respecteren we de eigenheid van elk gezin. We willen bruggen leggen tussen verschillende culturen en groepen. In de stad Gent en specifiek in onze wijken heb je enerzijds Turkse en in mindere mate Arabische gemeenschappen en anderzijds een zeer diverse groep nieuwkomers. Nieuwkomers met jonge kinderen vinden vrij gemakkelijk de weg naar onze werking, vooral via mond-tot-mond reclame. Zij zijn afkomstig uit tientallen verschillende landen. In de werking van De SLOEP is het ‘ouder zijn’ de gemeenschappelijke en verbindende factor.

 

KANSARMOEDE

De SLOEP richt zich hoofdzakelijk op gezinnen die kansarm zijn. Armoede heeft vele gezichten. Generatiearmoede leeft nog steeds sterk in onze wijken. De SLOEP bereikt kansarme gezinnen van zeer uiteenlopende achtergronden: kansarme Belgen met een lagere sociaal-economische status, generatie-armen, mensen zonder papieren, vluchtelingen, daklozen,… Het werken met dergelijke uiteenlopende doelgroep vraagt een gediversifieerde aanpak op maat van elke groep.

Een belangrijke groep die we bereiken zijn mensen zonder papieren, of mensen met een tijdelijk en/of precair statuut (bv. nieuwe EU-burgers). Leven in dergelijke omstandigheden brengt veel stress, onzekerheid en gevoelens van hopeloosheid met zich mee. Veel van onze gezinnen kunnen geen aanspraak maken op de sociale grondrechten zoals geformuleerd in de Belgische grondwet. De SLOEP heeft de principiële keuze gemaakt om deze gezinnen in het bijzonder te ondersteunen, vanuit het recht op een menswaardig bestaan voor eenieder. Sommige groepen zoals Roma-families komen wel naar het Consultatiebureau en af en toe naar ons Winkeltje of naar de ontmoetingsnamiddag, maar we bereiken hen nog niet voor wat betreft groeps- of themawerkingen. Onze methodieken om hen in inhoudelijke, groepsgerichte activiteiten te betrekken zijn voorlopig nog niet toereikend. Dit vergt namelijk nog veel meer tijd om te investeren in een vertrouwensrelatie, te werken aan vertrouwen in maatschappelijke instellingen en hulpverlening, om meer outreachend te werken, minder formele afspraken te maken, nog meer laagdrempelig te werken enzovoort.

EMPOWERMENT

In het helpen van onze gezinnen kiezen we ervoor te bouwen op de krachten en competenties van elk gezin. En om hulp te bieden op verschillende terreinen tegelijkertijd, dit wil zeggen: aandacht hebben voor de ouders zelf, voor hun relatie tot de kinderen en voor de leefomgeving van het gezin (integraal werken). Daarnaast is een goede samenwerking met partners die werken met dezelfde doelgroep een vereiste.

 

Deze aanpak behelst enkele principes:

Onze gratis dienstverlening naar deze gezinnen toe is laagdrempelig. We richten ons naar gezinnen uit de buurt. De gezinnen kunnen elke weekdag in De SLOEP terecht tijdens onze openingsuren (van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur) zonder afspraak, in een gezellige niet-formele setting. De ondersteuning wordt bovendien georganiseerd op plaatsen waar gezinnen reeds komen. Hier speelt voor ons het Consultatiebureau Kind & Gezin een essentiële rol als toegangspoort.

 

Bepaalde principes van de presentietheorie van professor A. Baart hebben we in onze werking geïntegreerd. In plaats van meteen oplossingsgericht te werken nemen we de tijd om een vertrouwensrelatie op te bouwen, een professionele nabijheid te verkrijgen waarbij we meer aansluiting zoeken bij de leefwereld, wensen en behoeften van hulpvragers.

 

Vervolgens vormt empowerment een centrale waarde in onze dienstverlening. Een positieve, empowerende benadering van het gezin heeft als uitgangspunt dat ouders beschikken over een enorme ervaringsdeskundigheid in de omgang met hun kind(eren), in het oplossen van problemen en in het aanpakken van bepaalde situaties. Vanuit deze optiek is het vanzelfsprekend dat de ondersteuning van kansarme gezinnen erop gericht is om hun draagkracht te versterken. We hanteren hierbij een krachtenperspectief: eerder dan de tekorten (risicofactoren) binnen gezinnen te benadrukken, proberen we de aanwezige krachtbronnen binnen het gezin en in de omgeving van het gezin zichtbaar te maken. Op langere termijn kan onze hulp op die manier overbodig gemaakt worden. We trachten ouders hun maatschappelijke weerbaarheid te verhogen, aangezien ze zich vaak in een positie     van maatschappelijke achterstelling bevinden of een laag vertrouwen hebben in dienstverlenende instellingen. Empowerment betekent ook dat we werken aan motivatie, zelfvertrouwen, geloof in verandering, werken aan een (realistisch) toekomstperspectief, aan participatie, aan het doorbreken van passiviteit.

 

 

INTEGRAAL WERKEN

Integraal werken betekent dat we problemen van kansarme gezinnen niet los zien van elkaar en in hun totaliteit benaderen. Ook positieve ervaringen, vaardigheden en talenten worden mee in de weegschaal gelegd. We willen de communicatie met gezinnen niet beperken tot het trachten oplossen van problemen. Integraal werken vergt visie en een principiële keuze om op verschillende domeinen te handelen. In de reguliere hulpverlening worden problemen vaak geïsoleerd, terwijl mensen meestal niet binnen één categorie zijn thuis te brengen. Ouders zijn niet altijd op zoek naar kant-en-klare oplossingen, maar willen vaak gewoon ventileren of een luisterend oor vinden. Werken op het tempo van de ouders is hier zeker een uitdaging.

 

Natuurlijk botsen we in onze ondersteuning van gezinnen op maatschappelijke grenzen en uitsluitingsmechanismen: het tekort aan sociale en betaalbare woningen, gebrek aan kinderopvang, het moeizame asielbeleid, de recente migratie binnen de Europese Unie … zijn factoren van grote invloed op onze gezinnen. We ervaren ook dat maatschappelijk kwetsbaren gezinnen veelal een moeizame relatie hebben tot maatschappelijke instellingen, die vaak ervaren wordt als bestraffend of controlerend eerder dan een hefboom naar een betere situatie.[1] We proberen dan ook te werken aan maatschappelijke weerbaarheid en belangenverdediging, informatie te geven en begrip te krijgen voor cultuurverschillen, achtergrond en specifieke noden en behoeften van bepaalde groepen en gemeenschappen.

 

 

In de kijker:

Nieuwe openingstijden onthaal (met en zonder afspraak) 

Het onthaal is vanaf 1 september 2020 open op volgende momenten:


MAANDAG        13u30-16u00 (zonder afspraak)

DINSDAG         13u30-16u00 (zonder afspraak)

DONDERDAG    10u00-12u00 (met afspraak)

VRIJDAG          10u00-12u00 (met afspraak) 

Folder materiële hulp De SLOEP voor professionals
(18 juni 2020)

Onze topstagiaire Emilie ontwierp een handig digitaal boekje dat u van naaldje tot draadje uitlegt welke materiële dienstverlening we in huis hebben. Klik snel hier om meer te weten te komen! 

E-MAIL openhuis@desloep.be ///// TEL (+32)92343858 ///// Bevelandstraat 26, B-9000 Gent 

  • w-facebook
  • w-googleplus

© 2013 by vzw De SLOEP